Algmene leveringsvoorwaarden
Alleen deze maand:
Website in huis stijl, online te beheren

€ 550,- excl. btw

aanvragen vanaf $euro; 550 ex btw
u bent hier: Leveringsvoorwaarden

Algmene leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Topwebshop.nl, Onlineshoppers.nl, Secweb.nl, Netshapers.nl, linxa.nl en 4design.nu zijn een onderdeel van 4design internet services, overeenkomsten worden geacht te zijn aangegaan met 4design webservices
4design webservices is gevestigd te Dronten, kantoorhoudend aan het adres Forint 32, 8253 GB Dronten, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 05066370 0000.

1. Definities
1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van 4Design wordt gesloten.
2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van 4Design.


2. Toepasselijkheid
1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met 4Design.
2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 4Design niet bindend en niet van toepassing.


3.Aanbieding en acceptatie
1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege 4Design gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door 4Design schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.
2. Een aanbieding of offerte gedaan door 4Design heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.


4. Aanvang van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de aspirant contractant het door 4Design toegestuurde contractformulier ingevuld en ondertekend retour stuurt of anderszins wanneer 4Design de contractant diensten ter beschikking heeft gesteld.
2. Uitzondering hierop vormen real-time overeenkomsten. Real-time overeenkomsten komen direct bij aanvaarding van de dienst of het product op de website van 4Design tot stand. Bij deze overeenkomstvorm heeft de particuliere contractant zeven dagen annuleringsrecht. Dit geldt uitdrukkelijk niet voor domeinnamen, aangezien deze tot stand zijn gekomen op specificaties van de contractant.
3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.


5. Duur en beëindiging
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, indien het om een huur overeenkomst gaat, met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.
2. De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk twee (2) maanden voor de ommekomst van de dan lopende termijn schriftelijk en aangetekend is opgezegd. Dit geldt voor alle producten en diensten van 4Design. Het contract wordt ontbonden indien de contractant aan de bovenstaande voorwaarden heeft voldaan.
3. 4Design kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien contractant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens 4Design niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
4. 4Design heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
contractant in staat van faillissement is verklaard;
contractant surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
contractant het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;
4Design redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van contractant (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.
Wederpartij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft 4Design het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
de contractant oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
de contractant informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
de contractant informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
de contractant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.


6. Levering en leveringstijd
1. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van 4Design zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.


7. Overmacht
1. 4Design is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Beide partijen zijn in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.


8. Prijzen
1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
2. 4Design heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan contractant bekend gemaakt. Contractant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
3. De contractant is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer zoals beschreven in de overeenkomst. De contractant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Ongebruikt dataverkeer kan niet worden overgedragen naar de volgende maand. Bij overschrijding van het dataverkeer worden een extra kosten in rekening gebracht.


9. Betalingsvoorwaarden
1. De betalingsverplichting van contractant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van 4Design.
2. 4Design stuurt contractant per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt 4Design het recht de website (tijdelijk) stil te leggen.
4. Indien contractant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan contractant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
5. Indien contractant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan contractant de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan 4Design kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal 4Design een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
6. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een periodieke automatische incasso, waartoe contractant 4Design bij aanvang van de overeenkomst of op een later tijdstip heeft gemachtigd.
7. In geval van automatische incasso dient contractant zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
8. Contractant is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van contractant niet kan worden geïncasseerd of niet aan 4Design is voldaan.
9. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van contractant niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt 4Design administratiekosten in rekening. De contractant is dan tevens incassokosten verschuldigd.
10. Indien 4Design aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de contractant verhaald.


10. Eigendomsvoorbehoud
1. Het door 4Design vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van 4Design.


11. Persoonsgegevens
1. De contractant geeft met het aangaan van de overeenkomst toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.


12. Aansprakelijkheid
1. 4Design is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar 4Design weinig of geen invloed op kan uitoefenen. 4Design kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met 4Design of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met 4Design.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is 4Design slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Deze waarde heeft een maximum van € 350,-.
Iedere aansprakelijkheid van 4Design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
3. Contractant vrijwaart 4Design voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van 4Design.
4. Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. 4Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. 4Design is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
5. 4Design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door contractant aangeleverd promotiemateriaal.
6. Contractant is aansprakelijk voor alle schade die 4Design mocht lijden ten gevolge van een aan contractant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
7. Wijzigingen in de gegevens van contractant dient contractant direct schriftelijk mede te delen aan 4Design. Als contractant dit niet doet, is contractant aansprakelijk voor eventuele schade die 4Design als gevolg daarvan lijdt.


13. Overdracht van rechten en verplichtingen
1. Contractant is niet gerechtigd de rechten en/of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 4Design.

14. Buitengebruikstelling.
1. 4Design heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien contractant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens 4Design niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien contractant binnen een door 4Design gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

15. Klachten
1. Contractant dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens 4Design vervalt.
2. Klachten ter zake van onzichtbare gebreken dienen schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van 4Design.
3. Indien de klacht gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
4. Een klacht schort de verplichtingen van contractant niet op.

16. Wijziging van de voorwaarden
1. 4Design behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien contractant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen 4Design en contractant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Leveringsvoorwaarden Sitemap
Wij leveren oa. in: Lelystad, Almere, Harderwijk
Kampen, Swifterband, Zeewolde
Dronten, Biddinghuizen, Naarden
Laren, Bussum, Hilversum
Lemmer,Heerenveen en Zwolle
netshapers
Forint 32,    8253GB    Dronten
iPhonedialer naam: *
tel: *


Copyright © 2018 netshapers All rights reserved. site created by: netshapers: 'Webdesign Veluwezoom' © 2018
housekeeper